ПРАВИЛНИК

Ученикът е длъжен:
 
1. Да носи личната си карта в училище и извън него. /Чл.135 т.3 от ППЗНП – ДВ бр.7/2002 г./
2. Да идва на училище 15 мин. преди започване на учебните занятия в приличен външен вид.
3. След биенето на звънеца да бъде в класната стая и да очаква учителя, подготвен за работа.
4. Да използва едно и също работно място в различните кабинети през цялата учебна година и да носи пълна отговорност за поддържането му.
5. Да носи всеки учебен ден ученическата си книжка и да я представя при поискване.
6. Ако ученикът не се е подготвил за час по уважителни причини, да предупреждава учителя преди започване на занятия.
7. Да изпълнява задълженията си като дежурен ученик и съдейства на дежурния учител за реда и дисциплината в класната стая и коридора пред нея.
а/ външен дежурен – съобщава на преподавателя за отсъстващи ученици, следи за поведението на учениците в кабинета и в коридора пред него; съобщава за нарушенията на съответния преподавател.
 
За нарушение се счита: бягане по коридорите и в кабинетите; рушене на училищната собственост; замърсяване на коридорите и кабинетите; грубо отношение към съучениците.
б/вътрешен дежурен – почиства дъската, осигурява тебешир, помага на преподавателя за организацията на работата /подготовка на нагледни средства за часа/; грижи се за хигиената в кабинета /проветряване и др./; при напускане на кабинета следи за състоянието му и за забравени вещи.
8. При възникване на проблемни ситуации да се обръща най-напред към класния си ръководител, а след това, ако е необходимо, и към директора.
9. При отсъствие на учител главният дежурен информира учениците.
10. За часовете по физическо възпитание, трудово обучение и изобразително изкуство да се явява с необходимото облекло и материали за работа, а при освобождаване да се спазва процедурата.
11. Да бъде внимателен и вежлив към съучениците си, учителите и помощния персонал.
12. След приключване на учебната година да върне заетите учебници и литература от училищната библиотека в добър вид, в противен случай го/ги възстановява.
13. Да пази училищното имущество, да се грижи за чистотата на кабинетите, коридорите, сградата и училищния двор. При повреди щетите се възстановяват в тридневен срок.
14. Движението вътре в училището, по коридорите и стълбищата да става само вдясно, спокойно и безшумно.
15. Да не се влиза в училищната сграда с ролкови кънки и ролери, да не се качва по прозорци, парапети и баскетболните табла в училищния двор.
 
Ученикът няма право – чл.134
1. Да отсъства от учебни занятия без уважителни причини.
2. Да участва в хазартни игри, да пуши, да употребява наркотични средства и алкохол.
3. Да участва в политически партии и организации до навършване на 18-годишна възраст.
4. Да накърнява с поведението си авторитета и достойнството на съучениците си, на учителя и на обслужващото звено, да упражнява или да подтиква други към физическо и психическо насилие.
5. Да създава пречки на учителя при и по повод изпълнение на служебните му задължения.
 
Ученическа книжка
Ученическата книжка се носи ежедневно от ученика и се контролира от родителя.
За административни проверки на книжките са определени по 3 дни съответно в края на м. Х., средата на м. ХІІ и края на м. ІІІ. През останалото време ученическите книжки се съхраняват от учениците. Предоставят се на учителя при изпитване за вписване на съответната оценка.